افتخارات

ما این افتخار را داریم در سال 1399 بعنوان صادرکننده نمونه استانی انتخاب شویم. این انتخاب مسئولیت این شرکت را برای تداوم و بهبود شاخصها در بازارهای هدف دو چندان نموده است و این حاصل تلاش تیمی اعضای مجموعه می باشد.